PSPTO :: Statut PSPTO

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

 

Statut PSPTO


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

41. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.

42. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia lub subkoncie do tego przeznaczonym.

43. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

44. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

45. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Wydawnictwo Via Medica
COPYRIGHT BY VIA MEDICA, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel.: (0 58) 3209494, faks: (0 58) 3209460, viamedica@viamedica.pl
Kariera w Grupie Via Medica

Strona pochodzi z serwisu PSPTO